เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047038 สอบถามเรื่องใบรับรองแพทย์ผู้มาขอรับเงินสงเคราะห์โรคเอดส์ โดย รสสุคนธ์ แจ้งชัด 14/01/2562 13:39 0/20 ลบ
WB047037 สอบถามกรณีทำโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย อาทิตยา สมศรี 08/01/2562 12:49 0/55 ลบ
WB047036 การตัดหาเครื่องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดย อังคณา ปริยสิริ 01/01/2562 22:54 0/48 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน มกราคม

WB047037 สอบถามกรณีทำโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย อาทิตยา สมศรี 08/01/2562 12:49 0/55 ลบ
WB047036 การตัดหาเครื่องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดย อังคณา ปริยสิริ 01/01/2562 22:54 0/48 ลบ
WB047038 สอบถามเรื่องใบรับรองแพทย์ผู้มาขอรับเงินสงเคราะห์โรคเอดส์ โดย รสสุคนธ์ แจ้งชัด 14/01/2562 13:39 0/20 ลบ
WB047035 การตัดหาเครื่องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดย อังคณา ปริยสิริ 01/01/2562 22:53 0/9 ลบ

หัวข้อ

WB047038 สอบถามเรื่องใบรับรองแพทย์ผู้มาขอรับเงินสงเคราะห์โรคเอดส์ โดย รสสุคนธ์ แจ้งชัด 14/01/2562 13:39 0/20 ลบ
WB047037 สอบถามกรณีทำโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย อาทิตยา สมศรี 08/01/2562 12:49 0/55 ลบ
WB047036 การตัดหาเครื่องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดย อังคณา ปริยสิริ 01/01/2562 22:54 0/48 ลบ
WB047035 การตัดหาเครื่องนอนสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดย อังคณา ปริยสิริ 01/01/2562 22:53 0/9 ลบ
WB047034 จนท.ป้องกันฯ มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานสามารถเบิกเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง หรือ ค่า OT โดย วรารัตน์ ปิ่นทอง 24/12/2561 17:49 0/48 ลบ
WB047033 สอบถาม โดย ชุติกร จันทร์ไตรรัตน์ 22/12/2561 12:14 0/40 ลบ
WB047032 สอบถาม ประกาศ ก.กลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 โดย ปิยะมาศ ทับเบิก 20/12/2561 11:18 0/48 ลบ
WB047030 การนับระยะเวลาในการขอประเมินระดับให้สูงขึ้น (นอกระดับควบ) ประเภททั่วไป ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน โดย นายธนดล เฟื่องมณี 17/12/2561 13:35 0/36 ลบ
WB047031 การนับระยะเวลาในการขอประเมินระดับให้สูงขึ้น (นอกระดับควบ) ประเภททั่วไป ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน โดย นายธนดล เฟื่องมณี 17/12/2561 13:35 0/14 ลบ
WB047029 จ่ายเงิน ให้ประกันสังคม ตาม พรบ กองทุนทดแทน ตั้งจ่ายหมวดไหนอย้างไร โดย จิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์ 14/12/2561 16:10 0/94 ลบ
WB047028 การจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย เกียรติสุดา บุญเศษ 04/12/2561 16:08 0/87 ลบ
WB047027 การลาออกก่อนเกษียณอายุราชการ โดย สัจจพงษ์ สุขทอง 29/11/2561 08:29 0/150 ลบ
WB047026 หลักเกณฑ์การแต่งกายฯ "การใช้หมวก สำหรับชุดสีกากีหญิง" โดย เจ้าพนักงาน ธุรการ 26/11/2561 10:16 0/134 ลบ
WB047008 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ปรัชญา เกิดสุข 14/11/2561 18:43 0/88 ลบ
WB047004 ปรึกษาเรื่องการสิทธิการเบิกค่าเช่่าบ้าน กรณีเช่าซื้อค่ะ โดย มยุรา ทองศรีทอง 14/11/2561 15:32 0/204 ลบ
WB047003 การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย สุภารัตน์ มีเพียร 06/11/2561 14:49 0/167 ลบ
WB047002 หารือการจ้างรับรองแบบโครงสร้าง โดย วัชรินทร์ สืบเจ๊ก 05/11/2561 10:58 0/61 ลบ
WB047001 การตั้งลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ 30 ก.ย.61 โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 17:33 0/50 ลบ
WB047000 การบันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 16:09 0/23 ลบ
WB046999 สอบถามการตั้งลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ วันที่ 30 ก.ย.61 โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 16:03 0/28 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12696 next last
  • 9,295,503
  • 78