เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB047008 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ปรัชญา เกิดสุข 14/11/2561 18:43 0/18 ลบ
WB047004 ปรึกษาเรื่องการสิทธิการเบิกค่าเช่่าบ้าน กรณีเช่าซื้อค่ะ โดย มยุรา ทองศรีทอง 14/11/2561 15:32 0/25 ลบ
WB047003 การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย สุภารัตน์ มีเพียร 06/11/2561 14:49 0/72 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน พฤศจิกายน

WB047003 การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย สุภารัตน์ มีเพียร 06/11/2561 14:49 0/72 ลบ
WB047002 หารือการจ้างรับรองแบบโครงสร้าง โดย วัชรินทร์ สืบเจ๊ก 05/11/2561 10:58 0/38 ลบ
WB047004 ปรึกษาเรื่องการสิทธิการเบิกค่าเช่่าบ้าน กรณีเช่าซื้อค่ะ โดย มยุรา ทองศรีทอง 14/11/2561 15:32 0/25 ลบ
WB047008 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ปรัชญา เกิดสุข 14/11/2561 18:43 0/18 ลบ

หัวข้อ

WB047008 กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ปรัชญา เกิดสุข 14/11/2561 18:43 0/18 ลบ
WB047004 ปรึกษาเรื่องการสิทธิการเบิกค่าเช่่าบ้าน กรณีเช่าซื้อค่ะ โดย มยุรา ทองศรีทอง 14/11/2561 15:32 0/25 ลบ
WB047003 การบรรจุรายการครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย สุภารัตน์ มีเพียร 06/11/2561 14:49 0/72 ลบ
WB047002 หารือการจ้างรับรองแบบโครงสร้าง โดย วัชรินทร์ สืบเจ๊ก 05/11/2561 10:58 0/38 ลบ
WB047001 การตั้งลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ 30 ก.ย.61 โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 17:33 0/29 ลบ
WB047000 การบันทึกการรับเงินในระบบ GFMIS โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 16:09 0/13 ลบ
WB046999 สอบถามการตั้งลูกหนี้ค่าน้ำประปา ณ วันที่ 30 ก.ย.61 โดย เยาวนันต์ ยางทอง 25/10/2561 16:03 0/9 ลบ
WB046998 การบรรจุครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย กนกวรรณ ชูดารา 25/10/2561 10:40 0/68 ลบ
WB046997 การบรรจุครุภัณฑ์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย กนกวรรณ ชูดารา 25/10/2561 09:44 0/18 ลบ
WB046996 การสอบบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง ศึีกษานิเทศก์ โดย นายทัชธชา ปัญญารัตน์ 12/10/2561 21:27 0/35 ลบ
WB046995 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ โดย สุขพรรษา พะโรงรัมย์ 11/10/2561 15:14 0/83 ลบ
WB046993 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานจ้างเหมาประจำศูนย์กู้ชีพ) เข้ารับการฝึกอบรมได้หรือไม่ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 04/10/2561 10:08 0/55 ลบ
WB046994 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (พนักงานจ้างเหมาประจำศูนย์กู้ชีพ) เข้ารับการฝึกอบรมได้หรือไม่ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 04/10/2561 10:08 0/23 ลบ
WB046992 การอนุมัติงบประมาณใน e-plan เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี จำเป็นต้องอนุมัติหรือไม่ ? โดย ศรชัย ชีช้าง 02/10/2561 15:17 0/27 ลบ
WB046991 การอนุมัติงบประมาณใน e-plan เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี จำเป็นต้องอนุมัติหรือไม่ ? โดย ศรชัย ชีช้าง 02/10/2561 14:06 0/15 ลบ
WB046990 สอบถามการโอนย้ายจาก อบต. ไป อบจ. โดย นายสุรชัย ภูมิคอนสาร 01/10/2561 11:27 0/132 ลบ
WB046989 สอบถามเรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ โดย ธนรัฐ สุทธะสนธิ์ 28/09/2561 20:15 0/42 ลบ
WB046988 สอบถามเรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ โดย ธนรัฐ สุทธะสนธิ์ 28/09/2561 18:06 0/21 ลบ
WB046987 สอบถามเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดย ชุลีกร คชภูติ 27/09/2561 16:34 0/42 ลบ
WB046984 สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับ จากนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ โดย ภัทรพร เชิงสะอาด 21/09/2561 15:28 2/120 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12683 next last
  • 9,239,679
  • 184