กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

   
   
   
 
 
  Username
 
  Password
 
 
  หนังสือราชการ
  ข่าวสารและกิจกรรม
  E-Book
  ตอบแบบสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองกรค์ของ สถ. ประจำปีงบประมาณ 2562
  "มาตราการลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ"
  การดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กองและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  รางวัลเลิศรัฐ
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
  การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำรวจข้อมูล
  การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน Web Conference
  แผนการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ2561 และ 2562
  การขับเคลื่อนองค์กรตามหลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหาร มท.)
  แผ่นพับกรอบประเมินส่วนราชการฯ
  การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
  แนวทางการวิเคราะห์ภารกิจและการพัฒนากระบวนงาน
  โครงสร้าง
  PMQA
  ศูนย์ GECC
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ สถ.
  การประเมินผลการปฏิบัจิราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ
  คู่มือสำหรับประชาชน สถ.
  Infographic
   
   
 
จำนวนผู้เข้าชม  39618
     ตั้งแต่วันที่ 18/08/2552
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด>>   
E-Book
ก.พ.ร.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
E-Book ทั้งหมด>>   
หนังสือราชการ
ก.พ.ร.
การประเมินการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    21 มกราคม 2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์การ และระบบการนำองค์การตามเกณฑ์ PMQA    10 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดทำข้อมูลประกอบสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 การนำองค์การ และความรับิดชอบต่อสังคม) ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)    22 มกราคม 2562
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับุคลากรในสังกัด สถ. ผ่านระบบ Web Conference (รอบเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562)    9 มกราคม 2562
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลประกอบการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 การนำองค์การ) ประจำปี พ.ศ. 2562    17 ธันวาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด>>   
 
 
 
 
 
 
© Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8