ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สถ.

   
   จำนวนผู้เข้าชม  4826
  ตั้งแต่วันที่ 02/09/2559
 
User Name
 
  Password
 
    
 
     โครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาลกับการบังคับใช้กฎหมาย  
เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ศปท.สถ. เข้าร่วมโครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักธรรมาภิบาลกับการบังคับใช้กฎหมาย ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(18 มีนาคม 2562)

     การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศปท.สถ.เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น 1 อาคาร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

(18 มีนาคม 2562)

ข่าวสารและกิจกรรม ทั้งหมด >>   
E-Book
ศปท.สถ.
หนังสือ/บทความ
ระเบียบ/กฏหมาย
การบริหารงานพัสดุ

การบริหารงานพัสดุ
  

(19 ธันวาคม 2560)

E-Book ทั้งหมด >>   
หนังสือราชการ
ศปท.สถ.
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 เครื่องมือ จำนวน 1,857 หน่วยงาน    12 มีนาคม 2562
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สถ. (พ.ศ. 2562 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    20 กุมภาพันธ์ 2562
มท 0817/ว2การจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการด้านป้องก้น ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    1 กุมภาพันธ์ 2562
มท 0817/ว3การจัดทำแผนปฏฺิบัติราชการด้านป้องก้น ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน    19 มีนาคม 2561
หนังสือราชการทั้งหมด >>
 
 © Copyright 2011 Department of Local Administration. All rights reserved
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมหน้าเว็บไซต์ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024x768 pixels
และควรใช้ Browser เป็น IE7 หรือ IE8