ข่าวกิจกรรมสถจ.ตรัง ออกนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของ อปท. ครั้งที่ ๘
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายสมเชต เรืองอินทร์ ผอ.กง.สส.รกท.ทถ.จ.ตง. พร้อมด้วย หน.กลุ่มงานทุกกลุ่ม ข้าราชการ สถจ.ตรัง และ ทถอ.ห้วยยอด ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดตรัง ตามโครงการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๘ ให้กับผู้บริหาร อปท. ประธานสภา ปลัดฯ พนักงานฯ ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอห้วยยอด

จำนวนผู้เข้าชม 43