ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
 วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการอำนวยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมพระภิศัยสุนทรการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวอารีย์ สบายยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 40