ข่าวกิจกรรมสถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
 วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สถจ.นราธิวาส ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนราธิวาส (ก.อบต.จ.นราธิวาส) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

จำนวนผู้เข้าชม 40