( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๙( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๐ )   
17/05/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น) รุ่นที่ ๒๙ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๙๔๒ )   
17/05/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เพิ่มเติม) รุ่นที่ ๔๑ - ๔๕ ( มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๙๔๓ )   
17/05/2562
แจ้งยกเลิกแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับปฐมวัย และแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๘๒ )   
17/05/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๘ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๗๐๕)   
14/05/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๕ (เพิ่มเติม) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๗๔)   
01/04/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๖ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๓๗๑ )   
01/04/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ ๒ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๘๑ )   
26/03/2562
file1
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑๙( มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๐๐๖ )   
26/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๕ - ๕๔ (เพิ่มเติม)( มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๐๐๔)   
26/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน รุ่น ๒๒ ( มท ๐๘๐๗.๒/ว ๑๒๗๗ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๕ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๘๓ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ ๖๒ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๒๖ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๖๐ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๒๒ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรอำนายการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๗๙ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น รุ่นที่ ๒ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๒๘๙ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๒ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๖๙ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๒๔)   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ ๗ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๐๒๐ )   
26/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปะปา รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๗๑ )   
12/03/2562
file1
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2692 next last