( จำแนกตามหลักสูตร )

แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปะปา รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๗๑ )   
12/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ ๓๒(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๙๗๓ )   
12/03/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ ๕๘(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๗)   
12/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนายช่างไฟฟ้า รุ่นที่ ๔ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๐๕)   
12/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ ๗๕ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๕ )   
12/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑๕( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๓ )   
12/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ ๑๐๔ ( มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๖๑ )   
12/03/2562
โครงการอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค ๔.ฃ๐ Information Management System 4.0 (IMS 4.0) รุ่นที่ ๑ - ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๗)   
12/03/2562
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Excutives of local Administration 4.0) รุ่นที่ ๑๑ - ๑๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๖๗๑ )   
12/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก (Small water resources development and design course) รุ่นที่ ๑ - ๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๔)   
12/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การวางผังชุมชน Urban Community Strategy (UCS) รุ่นที่ ๑ - ๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๓๒๖)   
12/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน? ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป (OTOP) การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รุ่นที่ ๑ -๕(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๒๓)   
12/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดสวัสดิการการดูเเลผู้สูงอายุเเละคนพิการรุ่นที่ ๑๑ - ๑๕ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๖๕ )   
12/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) รุ่นที่ ๗๗ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๕๙)   
06/03/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่น ๑๐ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๘๕๗)   
06/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๓(มท ๐๘๐๗.๒/ว ๗๙๑)   
04/03/2562
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๒)   
21/02/2562
file1
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๗๖(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๓ )   
21/02/2562
file1
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๘๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๑)   
21/02/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๓ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๑๑)   
11/02/2562
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 2673 next last