ข่าวฝึกอบรม สพบ.

ค้นหา

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( จำแนกตามหลักสูตร )

More
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ ๑๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๒)   
21/02/2562
file1
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ ๗๖(มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๓ )   
21/02/2562
file1
แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ ๘๑ (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๖๘๑)   
21/02/2562
file1
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๓ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๑๑)   
11/02/2562
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๔๒ (มท ๐๘๐๗.๒/ว ๕๑๑)   
11/02/2562

ข่าวฝึกอบรม สพบ. ( ช่วงระยะเวลา )

More
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาน ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ (มท o๘o๗.๓/ว ๒๒๙๖)   
11/10/2561
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ ? ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ? กันยายน ๒๕๖๑)(ปรับปรุง ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๐)   
09/11/2560
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ ? ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ? กันยายน ๒๕๖๑) (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๕๓๒ )   
08/09/2560