ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี   
12/07/2561
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing)   
11/07/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
09/07/2561
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ   
09/07/2561
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า   
03/07/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช)   
12/07/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
12/07/2561
งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 อบต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   
12/07/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561   
11/07/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2561   
11/07/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีเครื่อง GFMIS Terminal (MIS BW)   
01/06/2561
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
  • 9,119,082
  • 840