ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน   
20/03/2562
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562   
20/03/2562
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)   
19/03/2562
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
13/03/2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   
11/03/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (อบต.ไชยมนนตรี)   
11/03/2562
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
11/03/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
08/03/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online   
04/03/2562
file1
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
16/01/2562
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/01/2562
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
18/10/2561
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
16/10/2561
  • 9,342,688
  • 730