ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
จัดเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับนำมาใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ   
23/02/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ   
20/02/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
20/02/2561
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 4 โครงการ   
20/02/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
20/02/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ราคากลางโครงการซ่อมแซมผนังกันตลิ่ง คสล. ม.1 บ้านป่างิ้ว [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
23/02/2561
ราคากลางโครงการวางท่อ คสล. ม.1 บ้านป่างิ้ว พร้อมบ่อพัก [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
23/02/2561
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
23/02/2561
file1
ราคากลางการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่4 [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
23/02/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านคำหยาด ตำบลคำหยาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด]   
22/02/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,965,468
  • 114