นโยบายและแผน

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและงบอุดหนุนตามที่ได้รับจัดสรร
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): ลงเฉพาะโครงการงบลงทุน สิ่งปลูสร้าง เช่น ทางน้ำ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ (ระบุ)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): กรอกข้อมูลตามไตรมาสที่บริหารสั่งการงบประมาณใช้ปีต่อไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): สามารถทำได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และข้อ 22 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1. การแก้ไข เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงการโดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตัวอย่างที่หนึ่ง หมู่ที่ 11 ข้อเท็จจริงคือ หมู่ที่ 1 ตัวอย่างที่สอง ทุกคนก็รู้ว่าคลองยายสา อยู่ในหมู่ที่ 4, 7, และ 8 แต่เขียนในโครงการผิดเป็นหมู่ที่ 9 ก็ทำให้ หรือแก้ให้ถูกต้องเสีย เป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลง เป็นการทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ เวลา พื้นที่ ขอบเขต (สภาพเปลี่ยนไป) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): สามารถทำได้ และทำได้ตลอดเวลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 23 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): สามารถทำได้ โดยการเพิ่มเติมแผนก่อนจึงจะดำเนินการได้ แต่ต้องดูในเรื่องระเบียบ ว่าเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้เงินสะสมได้หรือไม่
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): ถ้าเป็นโครงการใหม่ให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนแล้วจึงทำข้อบัญญัติงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 7 จาก 7 next last

  • 95,597,660
  • 422