การเงิน/การคลัง

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): คำตอบตามไฟล์แนบ
แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): -กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 เพื่อให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นสามารถนำการบำเหน็ญตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เช่นเดียวกับข้าราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการของสำนักเลขาธิการ ครม. ก่อนเสนอ ครม. พิจารณาโดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้มท.รับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พิจารณาทบทวนตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจแห่งชาติ และฝ่ายกฏหมายและกระบววนการยุติธรรม คสช.ก่อนเสนอ ครม.ต่อไป
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): ตามหนังสือสั่งการที่ มท 0808.2/ว 603 ปี 2556 กำหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีนายกฯ จะเป็นผู้ลงนามในใบสั่งจ่ายน้ำมันจะต้องพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นเป็นกรณีๆ ไป
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำถาม 5 : อยากทราบว่า อบต. สามารถตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่ รร. ในสังกัด สพฐ. ได้หรือไม่ ตอนนี้ รร.ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการจ้างครูช่วยสอน) เป็นค้าจ้างจำนวน 143,040 บาท และเป็นเงินประกันสังคมจำนวน 7,152 บาท จำนวน 1 คน 1 ปีการศึกษา รวม 150,192 บาท 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ (เป็นการทัศนศึกษาดูงานจากสถานที่จริง) เป็นค่าอาหาร 6,000 บาท ค่ารถ 30,000 บาท ค่าเข้าชมสถานที่ 4,000 บาท รวม 40,000 บาท อยากทราบว่าจากโครงการดังกล่าว อบต.สามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับ รร.ได้หรือไม่ ถ้าตั้งให้ได้ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ตาม ว.74 หรือไม่ และต้องขอให้ทาง สพฐ.ยืนยันด้วยหรือไม่ว่าไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ขอความกรุณาทางกรมฯได้ตอบเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานด้วยค่ะ เนื่องจากมี อปท.หลายแห่งได้ตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในลักษณะนี้ไปหลายแห่งแล้ว อยากทราบว่า อปท.ควรดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ new

คำตอบ (5): 1. การตั้งงบประมาณอุดหนุน ร.ร. ในสังกัด สพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท. ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2553
2. ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมกรรมการอำนวยการฯ หากไม่ใช่การกิจการศึกษา
3. ต้องให้ สพฐ./รร. ยืนยันการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวว่าเป็นปัญหาต่อการเรียนของนักเรียนและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. มีข้อสังเกตในโครงการที่ รร. ในสังกัด สพฐ. น่าจะได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วหรือไม่อย่างไร
5. การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายของ อปท.
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการไม่ต้องขออนุญาตต่อผู้ใด โดยให้ปฏิบัติดังนี้ ๑. กรณีต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ 8(1) ให้ระบุการใช้รถยนต์ส่วนตัวไว้ในบันทึกขออนุมัติ
๒. กรณีที่ไม่ต้องขออนุมัติเดินทางไปราชการต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ตามข้อ 8(1) วรรคสามและวรรคท้าย ให้ระบุการใช้รถยนต์ส่วนตัวไว้ในหนังสือที่รายงานการเดินทางไปราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ 28 กำหนดคณะกรรมการตามข้อ 27 ให้มีประธานกรรมการ 1 คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น และในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ ดังนั้น กรรมการร่วม หมายถึง การแต่งตั้งจากบุคคลอื่น เช่น ผู้แทนชุมชน ข้าราชการฝ่ายการเมือง หรือลูกจ้าง เป็นต้น
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): จะแยกขออนุมัติเป็นรายบุคคลหรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ได้รับมอบหมายซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยจัดทำใบเบิก ฯ แบบ 8708 รวมฉบับเดียวก็ได้กรณีเป็นรายบุคคลใช้ใบเบิก ฯ ส่วนที่ 1 กรณีเป็นหมู่คณะใช้ใบเบิก ฯ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่องแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
[ กค. : กองคลัง ]

คำตอบ (9): กองคลังจะตอบเฉพาะกรณีหน่วยงานหรือข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สถ. เท่านั้น ถ้าเป็นหน่วยงาน อปท. หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ต้องสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) หรือหน่วยงานเจ้าของระเบียบ หรือหนังสือสั่งการนั้น ๆ โดยตรง
[ กค. : กองคลัง ]

คำตอบ (10): ป้ายที่จะได้รับยกเว้นภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ว่า ได้กำหนดเกี่ยวกับป้ายประเภทใดบ้าง ซึ่งกรณีของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2510 ได้กำหนดให้ ?ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โดยต้องมีคำว่า ?โรงเรียน? ประกอบชื่อด้วย ในกรณีที่มีอักษรต่างประเทศกำกับ ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย ?วิทยาลัยอาชีวศึกษา? หรือ ?วิทยาลัยเทคโนโลยี? ประกอบชื่อแทนคำว่า ?โรงเรียน? ก็ได้ ดังนั้น กรณีโรงเรียนเอกชนที่จะได้รับการยกเว้นหมายถึงป้ายแสดงชื่อโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งเทียบเคียงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2955/2545
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): ตามมาตร 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้ป้ายภายในอาคารประกอบกิจการค้า หรือภายในอาคารซึ่งเป็นรโหฐาน และมีพื้นที่ของป้ายไม่เกินสามตารางเมตร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2542 ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ให้ได้รับยกเว้นภาษีป้าย ดังนั้น ป้ายภายในอาคารที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีป้ายนั้น จะต้องไม่เป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้หรือมีเจตนาให้บุคคลภายนอกมองเห็นถึงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (12): ยกตัวอย่างของโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ ของการประปานครหลวง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๗๗๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมีโรงเรือนที่ติดตั้งเครื่องจักรอันเป็นส่วนควบของโรงเรือน ๑๑ รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม ๓๗๙,๕๐๓,๕๐๙ บาท ได้แก่
๑) โรงสูบน้ำ
๒) ระบบเพิ่มปริมาณออกซิเจนและถังทิ้งตะกอน
๓) ถังตกตะกอนและถังกรองน้ำ
๔) โรงสูบจ่ายน้ำ
๕) REAGEN BUILDING
๖) ระบบจ่ายสารเคมี
๗) เครื่องผลิตน้ำปูนขาว
๘) ระบบจ่ายสารเคมี
๙) NORTHEMERGENCY DIESEL POWER UNIT
๑๐) SOUTH EMERGENCY DIESEL POWER UNIT
๑๑) โรงกำจัดน้ำเสีย
รายการดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๓ ซึ่งโรงเรือนต่าง ๆ นั้นมีการติดตั้งเครื่องจักรกลอันเป็นส่วนควบที่สำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปา และเป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งยึดติดกับโรงเรือน มีวิธีการคำนวณ ดังนี้
๑. คำนวณหาค่ารายปีเฉพาะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๘ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้ไม่มีค่าเช่า และคณะกรรมการพิจารณาประเมินค่ารายปีได้พิจารณาโรงเรือนฯ ตามประเภท ลักษณะของทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน (๑๐๖,๗๔๐.๔๘ ต.ร.ม.) ซึ่งจัดอยู่ในทำเลที่ ๑ ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตามรางเมตรละ ๗ บาท คิดเป็นค่ารายปีของส่วนโรงเรือนทั้งหมด ๗๔๗,๑๘๓.๓๖ บาท
๒. คำนวณหาค่ารายปีเฉพาะเครื่องจักรที่เป็นส่วนควบกับโรงเรือน โดยนำมูลค่าของเครื่องจักร ไปคำนวณหาผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด
๒.๑ เครื่องจักรได้ใช้ประโยชน์มาแล้ว ๕ ปี หักค่าเสื่อมราคาตามสภาพร้อยละ ๕๐ คิดเป็นมูลค่าจริงได้ ๑๘๙,๗๕๑,๗๕๔.๕๐ บาท (๓๗๙,๕๐๓,๕๐๙ บาท X ๕๐/๑๐๐)
๒.๒ ค่ารายปีของเครื่องจักร เท่ากับ มูลค่าของเครื่องจักรนำไปคิดประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน ร้อยละ ๕ ซึ่งเท่ากับจำนวนเงิน ๙,๔๘๗,๕๘๗.๗๒ บาท (๑๘๙,๗๕๑.๗๒ บาท (๑๘๙,๗๕๑,๗๕๔.๕๐ บาท X ๕/๑๐๐)
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากนาย ก. ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรืออาคารเพียงคนเดียว ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 40
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): ๑. งานถนน/สะพาน ต้องมีผลงาน หากมูลค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๗๓ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐
๒. หากพิจารณาราคารวม ก็ต้องรวมสัญญา แต่ถ้าแยกพิจารณารายโครงการก็แยกสัญญาได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): ตามหลักเกณฑ์คู่มือการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช. กำหนดให้ การจัดซื้อหรือจัดจ้างที่วงเงินเกิน 1 แสนบาท ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณราคากลางประกาศลงในเว็บไซต์ที่กำหนดด้วย
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 20 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ดังนั้น จะต้องดำเนินการตามวงเงินงบประมาณตามโครงการ คือ ต้องสอบราคา เนื่องจากการจัดซื้อ/จัดจ้างจะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างวิธีใดนั้น ให้ดูวงเงินงบประมาณเป็นสำคัญ
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): หลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการพัสดุฯ พ.ศ. ๒๕๓5ข้อ 134(3) จะลงวันที่ก่อนหรือในวันทำสัญญาก็ได้ แต่จะลงวันที่หลังวันทำสัญญาไม่ได้
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และเบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราตามบัญชีแนบท้ายที่ระเบียบกำหนด
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 43 next last

  • 95,230,892
  • 4,350