การเงิน/การคลัง

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีการปรับอัตราค่าใช้จ่ายเท่ากับกระทรวงการคลังแล้ว
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กำหนดกรณีผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำถาม 3 : อยากทราบว่า อบต. สามารถตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนแก่ รร. ในสังกัด สพฐ. ได้หรือไม่ ตอนนี้ รร.ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนจำนวน 2 โครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (เป็นการจ้างครูช่วยสอน) เป็นค้าจ้างจำนวน 143,040 บาท และเป็นเงินประกันสังคมจำนวน 7,152 บาท จำนวน 1 คน 1 ปีการศึกษา รวม 150,192 บาท 2. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่ (เป็นการทัศนศึกษาดูงานจากสถานที่จริง) เป็นค่าอาหาร 6,000 บาท ค่ารถ 30,000 บาท ค่าเข้าชมสถานที่ 4,000 บาท รวม 40,000 บาท อยากทราบว่าจากโครงการดังกล่าว อบต.สามารถตั้งงบประมาณอุดหนุนให้กับ รร.ได้หรือไม่ ถ้าตั้งให้ได้ต้องดำเนินการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ตาม ว.74 หรือไม่ และต้องขอให้ทาง สพฐ.ยืนยันด้วยหรือไม่ว่าไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ขอความกรุณาทางกรมฯได้ตอบเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานด้วยค่ะ เนื่องจากมี อปท.หลายแห่งได้ตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในลักษณะนี้ไปหลายแห่งแล้ว อยากทราบว่า อปท.ควรดำเนินการอย่างไรบ้างค่ะ new

คำตอบ (3): 1. การตั้งงบประมาณอุดหนุน รร. ในสังกัด สพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559 2. ต้องให้ สพฐ./รร ยืนยันการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวว่าเป็นปัญหาต่อ การเรียนของนักเรียนและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3. การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติ หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อปท. หมวดเงินอุดหนุน 4. หาก อปท. พิจารณาโครงการแล้วเห็นว่า โครงการทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบเงินอุดหนุน ก็สามารถอุดหนุนได้
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 เพื่อให้ข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่นสามารถนำบำเหน็จ ตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินได้เช่นเดียวกับข้าราชการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ เสนอ รมว.มท. เพื่อเสนอ ครม. พิจารณาในทางนโยบายของการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): คำตอบตามไฟล์แนบ แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ประเภททรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีได้แก่ อาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ กับที่ดินต่อเนื่อง ซึ่งใช้ปลูกสร้างอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึงบริเวณที่ต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ประโยชน์ไปด้วยกันกับอาคาร โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): จะแยกขออนุมัติเป็นรายบุคคลหรือจะให้หัวหน้าคณะหรือผู้ได้รับมอบหมายซึ่งร่วมเดินทางไปด้วยจัดทำใบเบิก ฯ แบบ 8708 รวมฉบับเดียวก็ได้กรณีเป็นรายบุคคลใช้ใบเบิก ฯ ส่วนที่ 1 กรณีเป็นหมู่คณะใช้ใบเบิก ฯ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่องแบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
[ กค. : กองคลัง ]

คำตอบ (8): กองคลังจะตอบเฉพาะกรณีหน่วยงานหรือข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สถ. เท่านั้น ถ้าเป็นหน่วยงาน อปท. หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ต้องสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) หรือหน่วยงานเจ้าของระเบียบ หรือหนังสือสั่งการนั้น ๆ โดยตรง
[ กค. : กองคลัง ]

คำตอบ (9): ป้ายที่จะได้รับยกเว้นภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 จะต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ว่า ได้กำหนดเกี่ยวกับป้ายประเภทใดบ้าง ซึ่งกรณีของโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2510 ได้กำหนดให้ ?ชื่อของโรงเรียนในระบบต้องใช้อักษรไทยขนาดใหญ่พอสมควรติดไว้ที่บริเวณโรงเรียนในระบบ ณ ที่ซึ่งเห็นได้ง่าย โดยต้องมีคำว่า ?โรงเรียน? ประกอบชื่อด้วย ในกรณีที่มีอักษรต่างประเทศกำกับ ต้องไม่มีขนาดใหญ่กว่าอักษรไทย ?วิทยาลัยอาชีวศึกษา? หรือ ?วิทยาลัยเทคโนโลยี? ประกอบชื่อแทนคำว่า ?โรงเรียน? ก็ได้ ดังนั้น กรณีโรงเรียนเอกชนที่จะได้รับการยกเว้นหมายถึงป้ายแสดงชื่อโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งเทียบเคียงตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2955/2545
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (10): ตามมาตร 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กำหนดให้ป้ายภายในอาคารประกอบกิจการค้า หรือภายในอาคารซึ่งเป็นรโหฐาน และมีพื้นที่ของป้ายไม่เกินสามตารางเมตร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2542 ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ให้ได้รับยกเว้นภาษีป้าย ดังนั้น ป้ายภายในอาคารที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีป้ายนั้น จะต้องไม่เป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับรู้หรือมีเจตนาให้บุคคลภายนอกมองเห็นถึงการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): ยกตัวอย่างของโรงกรองน้ำมหาสวัสดิ์ ของการประปานครหลวง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๗๗๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมีโรงเรือนที่ติดตั้งเครื่องจักรอันเป็นส่วนควบของโรงเรือน ๑๑ รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม ๓๗๙,๕๐๓,๕๐๙ บาท ได้แก่
๑) โรงสูบน้ำ
๒) ระบบเพิ่มปริมาณออกซิเจนและถังทิ้งตะกอน
๓) ถังตกตะกอนและถังกรองน้ำ
๔) โรงสูบจ่ายน้ำ
๕) REAGEN BUILDING
๖) ระบบจ่ายสารเคมี
๗) เครื่องผลิตน้ำปูนขาว
๘) ระบบจ่ายสารเคมี
๙) NORTHEMERGENCY DIESEL POWER UNIT
๑๐) SOUTH EMERGENCY DIESEL POWER UNIT
๑๑) โรงกำจัดน้ำเสีย
รายการดังกล่าวเป็นทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๑๓ ซึ่งโรงเรือนต่าง ๆ นั้นมีการติดตั้งเครื่องจักรกลอันเป็นส่วนควบที่สำคัญสำหรับการผลิตน้ำประปา และเป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งยึดติดกับโรงเรือน มีวิธีการคำนวณ ดังนี้
๑. คำนวณหาค่ารายปีเฉพาะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา ๘ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างในกรณีนี้ไม่มีค่าเช่า และคณะกรรมการพิจารณาประเมินค่ารายปีได้พิจารณาโรงเรือนฯ ตามประเภท ลักษณะของทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งทรัพย์สินและทำเลที่ตั้งของทรัพย์สิน (๑๐๖,๗๔๐.๔๘ ต.ร.ม.) ซึ่งจัดอยู่ในทำเลที่ ๑ ราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตามรางเมตรละ ๗ บาท คิดเป็นค่ารายปีของส่วนโรงเรือนทั้งหมด ๗๔๗,๑๘๓.๓๖ บาท
๒. คำนวณหาค่ารายปีเฉพาะเครื่องจักรที่เป็นส่วนควบกับโรงเรือน โดยนำมูลค่าของเครื่องจักร ไปคำนวณหาผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุด
๒.๑ เครื่องจักรได้ใช้ประโยชน์มาแล้ว ๕ ปี หักค่าเสื่อมราคาตามสภาพร้อยละ ๕๐ คิดเป็นมูลค่าจริงได้ ๑๘๙,๗๕๑,๗๕๔.๕๐ บาท (๓๗๙,๕๐๓,๕๐๙ บาท X ๕๐/๑๐๐)
๒.๒ ค่ารายปีของเครื่องจักร เท่ากับ มูลค่าของเครื่องจักรนำไปคิดประโยชน์ตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน ร้อยละ ๕ ซึ่งเท่ากับจำนวนเงิน ๙,๔๘๗,๕๘๗.๗๒ บาท (๑๘๙,๗๕๑.๗๒ บาท (๑๘๙,๗๕๑,๗๕๔.๕๐ บาท X ๕/๑๐๐)
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (12): จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากนาย ก. ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหรืออาคารเพียงคนเดียว ตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 40
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารของ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๕๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): กรณีนี้ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): ต้องพิจารณาว่าโอนมาจากหมวดใด หากโอนมาจากหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และมิใช่เงินเหลือจ่าย เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตามข้อ ๒๗ แต่หากโอนมาจากหมวดอื่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๒๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): ๑. การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่ไม่ใช่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๖
๒. การโอนงบประมาณ ตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึง การโอนงบประมาณที่ทำให้รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงไป หรือโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): ถูกต้องแล้ว คำว่า "หนึ่งปีถัดไป" หมายถึงปีงบประมาณ ตามคำนิยามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): การใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินของ อทป. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 89(1) ซึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน หากไม่ใช่ก็จะจ่ายไม่ได้
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 ได้กำหนดอัตราภาษีป้ายไว้ 3 อัตรา ดังนี้
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
3. ป้ายดังต่อไปนี้ ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]

คำตอบ (20): ตามมาตรา 7 วรรคสองประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 2510 ให้คำนวณ จากพื้นที่ของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดไว้ การคำนวณพื้นที่ป้ายให้เอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดเป็น ขอบเขตของป้าย ถ้าเป็นป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดได้ให้ถือเอาตัวอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่อยู่ริมสุดเป็นขอบเขต สำหรับกำหนดส่วนที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดแล้วคำนวณเป็นตารางเซนติเมตร เศษของพื้นที่ป้าย 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าเกินกึ่งหนึ่งให้นับเป็น 500 ตารางเซนติเมตร ถ้าต่ำกว่าให้ปัดทิ้ง แล้วนำมาคำนวณกับอัตราภาษีป้ายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ออกตามความพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 แล้วจึงคำนวณเป็นค่าภาษีป้ายที่ต้องชำระ
[ สน.คท. : สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 33 next last

  • 95,597,672
  • 434