การพัฒนาระบบราชการ

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ก.พ.ร. สถ.) มีหน้าที่หลักตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 ในการพัฒนาการบริหารงานของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และส่วนราชการในกรม
4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (2): การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการมีหลักการและที่มา ดังนี้
1. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
2. เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12 กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา 45 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กำหนด
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยมีการปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการให้เหมาะสมสอดรับกับพันธกิจและลักษณะของหน่วยงานภาครัฐสามารถวัดผลได้ทั้งระดับองค์การและบุคคล และพัฒนามาตรการเสริมสร้างแรงจูงใจตามผลงาน
4. ครม.ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 โดยมีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ ก.พ.ร.เสนอ โดย ก.พ.ร.กำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทำการพัฒนาปฏิบัติราชการและทำข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล จะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานตามที่ตกลงไว้สำนักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มีการจัดทำคำรับรองและติดตามผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (3): หากส่วนราชการได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทั้งระบบส่วนราชการและระดับสำนัก/กองแล้วจะเห็นได้ว่ามีวิสัยทัศน์และพันธกิจเป็นตัวกำกับหลัก ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติแล้ว แผนงานโครงการต่าง ๆ ก็ต้องเป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดังนั้นผู้ที่มารับงานต่อก็จะสามารถเข้าใจระบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าต้องงการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือวิธีการทำงานก็จะไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่ได้ดำเนินงานมาแล้วอย่างเป็นระบบ
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (4): สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
2. การได้รับผลกระทบจากภายนอกได้แก่สาธารณภัย หรือภัยก่อการร้าย
3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลได้กำหนดเงื่อนไขให้ส่วนราชการขอทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัดได้ เช่น กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ เป็นต้น
  โดยส่วนราชการต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก และเกณฑ์การให้คะแนนตามระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (5): เนื่องจากการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯมีหลักการและที่มาตามคำถาม-คำตอบข้างต้นและหากไม่จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯส่วนราชการจะไม่สามารถทราบความก้าวหน้าในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต(Output) ผลลัพธ์(Outcome) และความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ รวมทั้งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินมาใช้ในการปฏิบัติราชการ จึงจำเป็นจะต้องประเมินผลความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฯ ให้ประชาชนได้รับทราบด้วย ดังนั้นส่วนราชการจึงจำเป็นต้องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกปีงบประมาณ
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (6):            การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PublicSectorManagementQualityAward:PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยดำเนินการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award :MBNQA) และรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award :TQA) ที่มุ่งเน้นให้องค์กรทุกระดับหันมาใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพขององค์กร ตลอดจนมุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ
      เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จัดทำขึ้นโดยอาศัยค่านิยมหลัก 11 ประการ ซึ่งมาจากความเชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลต่อการดำเนินการที่ดีหลายแห่ง ได้แก่
(1) การนำองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคม (3) การให้ความสำคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ (5) การมุ่งเน้นอนาคต (6) ความคล่องตัว (7) การเรียนรู้ขององค์กรและแต่ละบุคคล (8) การจัดการเพื่อนวัตกรรม (9) การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง (10) การมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (11) มุมมองในเชิงระบบ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงเป็นเกณฑ์ที่องค์กรใช้ประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยให้ความสำคัญกับหลักการบริหารจัดการ 7 เรื่อง หรือ 7 หมวดด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย
     หมวด 1 : การนำองค์การ เป็นการประเมินการดำเนินการของผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดำเนินการ การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี และดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
     หมวด 2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
      เป็นการประเมินวิธีการกำหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนำไปปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้าของการดำเนินการ
     หมวด 3: การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นการประเมินการกำหนดความต้องการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ
     หมวด 4: การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ
     หมวด 5: การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้างความผาสุกและแรงจูงใจ ของบุคลากรเพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
      หมวด 6: การจัดการกระบวนการ
เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่ช่วยสร้างคุณค่า แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์การ
     หมวด 7: ผลลัพธ์การดำเนินการ
เป็นการประเมินผลการดำเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ
     ภายหลังจากการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ฯ แล้ว องค์กรจะสามารถวิเคราะห์ได้ถึง จุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุงองค์กร (Opportunities for Improvement : OFIs) เพื่อนำไปจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงองค์กรได้ต่อไป ซึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงองค์กรนั้น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ไม่ได้กำหนดตายตัวให้ใช้เครื่องมือบริหารจัดการใดในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร องค์กรสามารถเลือกเครื่องมือเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโอกาสในการปรับปรุงที่ต้องการปรับปรุงได้
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (7): รูปภาพประกอบคลิกที่รายละเอียด
แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (8): สำนักงาน ก.พ.ร.ได้นำ PMQA มาใช้เป็นตัวชี้วัดกับหน่วยงานราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ในปี 2552 ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ซึ่งเป็นแนวคิด การปรับปรุงทีละขั้น ได้วางแนวทางดำเนินการพัฒนาองค์การ (PMQA Roadmap) ให้ผ่านเกณฑ์ฯ ปีละ 2 หมวดสำหรับกรมและจังหวัด และปีละ 3 หมวด สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
สำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปเมื่อส่วนราชการดำเนินการพัฒนาองค์การครบทุกหมวดและผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental: FL) แล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. จะส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า (Progressive Level : PL)และเมื่อส่วนราชการสามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯระดับก้าวหน้า และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐต่อไป
รูปภาพประกอบคลิกที่รายละเอียด
แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]

คำตอบ (9): กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐาน (FL) มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (CertifiedFL) แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้ดำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับก้าวหน้า เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยลำดับต่อไป
รูปภาพประกอบคลิกที่รายละเอียด
แสดงรูปภาพประกอบรายละเอียด
[ กพร. : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 9 จาก 9 next last

  • 95,230,889
  • 4,347