เศรษฐกิจ/สังคม/การมีส่วนร่วม

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): 1. กรณีรถเข็นควรดำเนินการประสาน รพ.สต. หรือสถานีอนามัยถ่ายโอน เขตพื้นที่ เพื่อเบิกจ่ายกองทุนสุขภาพ สป.สช. 2. กรณีรถโยก ควรดำเนินการประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย 3. กรณีเป็นคนพิการที่ยากไร้ อบต. สามารถช่วยเหลือได้
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (2): การที่บัตรหมดอายุต้องพิจารณาตามกฎหมายด้วยตาม พ.ร.บ. บัตรฯ นั้นยกเว้นให้กับผู้สูงอายุด้วย ผู้สูงอายุ ที่ทำบัตรแล้ว อายุบัตร 6 ปี เมื่อบัตรหมดอายุแล้วตรงกับการที่ผู้สูงอายุครบ 70 ป่ี ก็ไม่ต้องทำบัตรใหม่ มาตรา 5 ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ฯ มาตรา 6 ทวิ บัตรมีอายุใช้ได้ 6 ปี การนับอายุบัตรตามวรรคหนึ่งให้นับตั้งแต่วันออกบัตรไปจนครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากวันที่บัตรมีอายุ 6 ปีบริบูรณ์ไม่ตรงกับวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไป แล้วแต่กรณี เป็นวันหมดอายุ บัตรที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ผู้ถือบัตรมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ให้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต ต่างกับกรณีคนพิการ ซึ่งการจ่ายเงินนี้เป็นเพียงการขาดเอกสารประกอบการรับเงิน
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (3): รับได้ทั้งหมด ไม่ถือเป็นการรับซ้ำซ้อน
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (4): การจ่ายเงิน ต้องใช้หลักฐานการรับเงิน คือบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่ว่าเงินสด หรือ โอนเข้าธนาคาร ก็ต้องมีหลักฐานผู้รับเงิน ถ้าบัตรหมดอายุก็ต้องทำบัตรใหม่ ก็ทำหนังสือถึงผู้พิการให้ทำบัตรใหม่ เมื่อไม่มีหลักฐานการรับเงินมาก็ต้องงดจ่ายชั่วคราวจนกว่าจะมีบัตรใหม่ ไม่มีความผิดอะไร
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (5): ผู้ติดเชื้อเอดส์ ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปี 2548 เมื่อคดีถึงที่สุดและต้องคำพิพากษาให้จำคุก ก็ถือว่าได้รับการดูแลจากรัฐแล้ว ต้องงดจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (6): ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพฯ 2552 กรณีเสียชีวิตต้องงดจ่ายทันที ตามข้อ 14 วรรคท้าย
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (7): มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพได้ โดยไม่ถือว่าผิดระเบียบเพราะ อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่จะได้รับค่าป่วยการ (ค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงาน) และเงินจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถือว่าเป็นสวัสดิการของรัฐแต่อย่างใด
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]

คำตอบ (8): มีสิทธิรับเบี้ยความพิการครับ ระเบียบ มท. ว่าด้วยฯเบี้ยความพิการ ไม่จำกัดคุณสมบัติเรื่อง
[ สน.สส. : สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม ** ]


first previous ข้อมูลที่ 1 - 8 จาก 8 next last

  • 95,597,647
  • 409