FAQs

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): เนื่องจากระบบจะทำการประมวลผลสำหรับโครงการที่มีการเบิกจ่ายครบตามวงเงินตามสัญญา และมีเปอร์เซ็นต์การดำเนินการครบแล้วเสร็จ 100% เท่านั้น โครงการถึงจะปรากฏในเมนูสถานะการดำเนินการ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (2): รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำเดือนและงบอุดหนุนตามที่ได้รับจัดสรร
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (3): สำหรับการอบรมระบบ e-plan ปี 2561 หากมีการเปิดอบรมทางกรมฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเมนูข้อความหรือหนังสือสั่งการ รายละเอียด อปท. สามารถศึกษาได้จากคู่มือในระบบแต่หากยังมีปัญหา/ข้อสงสัย ในการกรอข้อมูลกรุณาติดต่อ call center
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (4): สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท. ส่วนกลาง ดำเนินการแจ้งโปรแกรมเมอร์ เพิ่มเติมจำนวนแนวทางการพัฒนาให้แต่ในส่วนของแผนพัฒนา 4 ปี จะไม่มีขั้นตอนแนวทางการพัฒนาให้กรอก (เนื่องจากเป็นระเบียบใหม่)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (5): ระบบกำหนดให้ไม่สามารถเลือกซ้ำได้ เพราะต้องการให้รู้ว่ากิจกรรมนั้นอยู่ในประเด็นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดในเรื่องใด จึงไม่มีการเลือกซ้ำ ทั้งนี้ การนำเข้าข้อมูลต้องวิเคราะห์หาเหตุผลและน้ำหนักว่าควรอยู่ในยุทธศาสตร์ใดแล้วจึงนำลงข้อมูล เพื่อให้เห็นการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบจึงกำหนดให้เป็นเช่นนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (6): ในขั้นตอนจัดทำแผนกรอกโครงการทั้งหมดของปีนั้นๆ ตั้งแต่ขั้นตอนอนุมัติงบประมาณเป็นต้นไป ไม่ต้องทำการอนุมัติงบประมาณในส่วนของหมวดรายจ่ายประจำหรือค่าตอบแทน ถ้าโครงการเป็นหมวดครุภัณฑ์ให้รวมยอดทั้งหมดแล้วทำการอนุมัติงบประมาณ
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (7): กรุณาติดต่อ Call Center 02-243-2902 , 02-243-2903 , 02-243-2906 , 02-243-2943 , 086-344-7921, 086-344-7921 , 02-243-3821 เพื่อทำการปลดล๊อคการยืนยันแผนให้กับ อปท.
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (8): คีย์ข้อมูลไม่ครบทั้ง 4 ปี แล้วทำการยืนยันแผนจะทำให้การรายงานผลในระบบทำได้ไม่ครบถ้วน รวมถึงทำให้ข้อมูลแผน 4 ปี ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะทำการโยกย้ายแผนอนาคตมาดำเนินการในปีปัจจุบันไม่ได้ จึงต้องขอยกเลิกการยืนยันแผนมาที่ Call center และเข้าไปคีย์ข้อมูลใหม่ให้ครบทั้ง 4 ปี จึงทำการยืนยันแผน
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (9): เพิ่มโครงการที่เมนูเปลี่ยนแปลงแผนจากนั้นทำการอนุมัติงบประมาณตามปกติ หรือในกรณีที่ได้รับงบประมาณไม่ตรงตามที่วางแผนไว้ก็สามารถเข้ามาแก้ไขในเมนูเปลี่ยนแปลงแผนได้
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (10): ไปที่เมนูเปลี่ยนแปลง ไปที่โครงการที่ต้องการโยกย้าย แล้วคลิกที่ปีงบประมาณแล้วเลือกปีที่ต้องการแล้วกดบันทึก
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (11): สามารถส่งข้อความหรือโทรศัพท์มาที่ Call Center เพื่อให้ จนท.ส่วนกลางดำเนินการลบโครงการให้ เนื่องจากทาง อปท. ไม่สามารถดำเนินการเองได้
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (12): ลงเฉพาะโครงการงบลงทุน สิ่งปลูสร้าง เช่น ทางน้ำ สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ (ระบุ)
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (13): กรอกข้อมูลตามไตรมาสที่บริหารสั่งการงบประมาณใช้ปีต่อไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (14): สามารถทำได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 21 และข้อ 22 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 1. การแก้ไข เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของโครงการโดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตัวอย่างที่หนึ่ง หมู่ที่ 11 ข้อเท็จจริงคือ หมู่ที่ 1 ตัวอย่างที่สอง ทุกคนก็รู้ว่าคลองยายสา อยู่ในหมู่ที่ 4, 7, และ 8 แต่เขียนในโครงการผิดเป็นหมู่ที่ 9 ก็ทำให้ หรือแก้ให้ถูกต้องเสีย เป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลง เป็นการทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญของโครงการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ปริมาณงาน งบประมาณ สถานที่ เวลา พื้นที่ ขอบเขต (สภาพเปลี่ยนไป) เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (15): สามารถทำได้ และทำได้ตลอดเวลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 23 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ ๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ ความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ๓. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องบันทึกในระบบ e-Plan ให้แก้ไขในระบบ e-Plan ด้วย
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (16): ในการกรอกข้อมูลเมนูรายรับ-รายจ่ายจะต้องกรอกตามที่มีการรับจริงและเบิกจ่ายจริงซึ่งทางระบบ e-Plan จะให้นำเข้าข้อมูลตอนสิ้นปีงบประมาณนั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (17): เงินเดือนค่าตอบแทนค่าครุภัณฑ์ขนาดเล็กให้กรอกข้อมูลในเมนูเงินอุดหนุนทั่วไป
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (18): เลือกโครงการที่ลงนามสัญญาแล้ว เลือกปุ่มแก้ไขหลังชื่อโครงการและคลิกปุ่มเพิ่มคู่สัญญา โดยจะทำการเพิ่มคู่สัญญาได้ในกรณีที่ยังมีวงเงินคงเหลือเท่านั้น
[ กพส. : กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ]

คำตอบ (19): ผู้ที่มีรายชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในชั้นนั้น สามารถซื้อมาใส่เองได้ แต่จะใส่ชั้นสูงกว่าที่ได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาไม่ได้
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (20): ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ที่ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) ฝ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบอร์โทรติดต่อ 0-2241-9052 หรือ 0-2241-9000 ต่อ 3122
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]  • 95,230,883
  • 4,341