หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/12/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
02/12/2548
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
02/12/2548
การประดับธงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์เป็นปีที่ 60 30/11/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (งวด 1)
[(เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (งวดที่ 1))]
30/11/2548
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท "รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2548 (เฉพาะในส่วนของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 30/11/2548
รายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[(บัญชีรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น)]
30/11/2548
การเก็บเงินค่าลงทะเบียนในการจัดประชุมระหว่างประเทศไว้ใช้จ่าย 29/11/2548
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล 29/11/2548
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2548 29/11/2548
รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 29/11/2548
การแจกจ่ายหนังสือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือคู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/11/2548
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 28/11/2548
การปฏิบัติงานระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS 25/11/2548
การประชาสัมพันธ์โครงการ "เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
[(ใบสมัคร)]
25/11/2548
การรวมค่าลงทะเบียนและจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
25/11/2548
การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 25/11/2548
การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ 25/11/2548
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรสามิต เดือนพฤศจิกายน 2548 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[(บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ)]
25/11/2548
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วย 25/11/2548
ขอความร่วมมือในการป้องกันโรคไข้หวัดนกสำหรับผู้ประกอบการค้าอาหารและชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร 25/11/2548
first previous ข้อมูลที่ 16861 - 16880 จาก 18523 next last