หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/09/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์ขอนแก่น,อุบลราชธานี,นครราชสีมา,ระยอง) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์สงขลา,สุราษฎร์ธานี,ภูเก็ต,กาญจนบุรี) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ฯ (ศูนย์เชียงใหม่,พิษณุโลก,สมุทรปราการ,ปทุมธานี) 12/07/2548
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ในส่วนของ อปท.) 12/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ระดับ 1 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ,ช่างโยธา) 12/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ระดับ 2 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ) 12/07/2548
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จ.กาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ระดับ 3 (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน) 12/07/2548
โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12/07/2548
การมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน 11/07/2548
แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 ไปเป็นวันที่ 25 กรกฏาคม - 19 สิงหาคม 2548 11/07/2548
การเดินทางไปราชการต่างประเทศของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 08/07/2548
ให้ท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546, 2547 และ 2548 08/07/2548
การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 06/07/2548
การดำเนินงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) 06/07/2548
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและแผ่นดินถล่ม 06/07/2548
การเผยแพร่ข้อมูลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 06/07/2548
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครั้งที่ 26)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
06/07/2548
จัดส่งซีดีรอมข้อมูลรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ (GPSC) 06/07/2548
first previous ข้อมูลที่ 16861 - 16880 จาก 18105 next last