หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 13/12/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แนวทางการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรัการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มเติม) (pdf) 21/01/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
20/01/2547
การกำหนดเขตรวจราชการและแต่งตั้งผู้ตรวจราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (pdf) 19/01/2547
บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น? (pdf) 19/01/2547
รายชื่อสายงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งมีสิทธิสมัครเข้าร่วมมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (pdf) 19/01/2547
แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อจดทะเบียนปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชนให้จังหวัดแจ้งเทศบาล/เมืองพัทยาพิจารณาดำเนินการ (pdf) 19/01/2547
การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ (pdf)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
16/01/2547
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ของวุฒิสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย (pdf) 16/01/2547
การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน (pdf)
[เอกสารแนบ 1]
15/01/2547
การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (pdf) 15/01/2547
ชะลอการรับสมัครคัดเลือกพนักงานงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (pdf) 15/01/2547
วิธีการขอยกเว้นภาษีเงินสะสม กบข. และการใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (pdf) 15/01/2547
แจ้งแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ (pdf) 15/01/2547
โครงการสัมมนา ครู อาจารย์ ระดับผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดเทศและเมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2547 (pdf) 15/01/2547
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว (pdf) 15/01/2547
การยุติการดำเนินคดีแพ่งของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าเสียหาย (pdf) 14/01/2547
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2547 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (pdf) 14/01/2547
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ. 2547 (pdf) 14/01/2547
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินบุคลากรถ่ายโอน (pdf) 14/01/2547
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (pdf) 14/01/2547
first previous ข้อมูลที่ 16861 - 16880 จาก 16972 next last