หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/09/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803.3/ว1811 07/09/2560 07/09/2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว1813 07/09/2560 07/09/2560
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/90 07/09/2560 07/09/2560
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.2/ว1808 07/09/2560 07/09/2560
แจ้งกำหนดการประชุมสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กพส. มท 0810.5/ว1800 07/09/2560 07/09/2560
ขอส่่งข้อมูลรายงานความเคลือนไหวเงินรับฝากของกรมบัญชีกลาง (ZGL_RPT018)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กค. มท 0803.3/ว1798 06/09/2560 06/09/2560
การสำรวจความต้องการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และเครื่องจักรกลสำหรับขุดแหล่งน้ำขนาดเล็ก/เจาะบ่อบาดาล ของประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.4/ว1794 06/09/2560 06/09/2560
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 สน.คท. มท 0808.2/ว1777 05/09/2560 06/09/2560
การสำรวจข้อมูลค่าเช่าบ้านปี 2560-2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กยผ. มท 0815.3/ว1793 06/09/2560 06/09/2560
สรุปผลการประชุม กจ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สน.บถ. มท 0809.2/ว89 06/09/2560 06/09/2560
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กค. มท 0803.3/ว1788 06/09/2560 06/09/2560
ขอส่งรายละเอียดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 กพส. มท 0810.5/ว1774 05/09/2560 05/09/2560
ประชุมสัมมนาขั้นตอนการพิจารณาให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กพส. มท 0810.5/ว1772 05/09/2560 05/09/2560
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย กพส. มท 0810.5/ว1725 29/08/2560 04/09/2560
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่นระดับประทศ ประจำปี พ.ศ.2560 กปต. มท 0811.1/ว1760 30/08/2560 04/09/2560
แจ้งรายชื่อศูนย์อบรมครูทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานการส่งคืนงบประมาณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว1743 31/08/2560 04/09/2560
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กศ. มท 0816.1/ว1738 31/08/2560 04/09/2560
การจัดกิจกรรมที่ 2 อบรมครูและผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต เพื่อเป็นวิทยากรกระบวนการ Training Of The Trainer (โครงการที่ 1 และ 2) ตามแผนงานความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กศ. มท 0816.4/ว1722 29/08/2560 01/09/2560
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
[แบบฟอร์มฯ]
กพส. มท 0810.8/ว1752 31/08/2560 31/08/2560
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว1729 30/08/2560 31/08/2560
first previous ข้อมูลที่ 1601 - 1620 จาก 18105 next last