หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุม เรื่อง การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว114 15/01/2556 15/01/2556
การรวบรวมความต้องการอัตรากำลังของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว113 15/01/2556 15/01/2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556
[บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 1]
[บัญชี่รายชื่อฯ รุ่นที่ 2]
สน.บถ. มท 0809.9/ว2 14/01/2556 15/01/2556
การแต่งตั้งข้าราชการ กจ. มท0802.3/;110 14/01/2556 14/01/2556
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดส่งแบบคำขอรับเงินโครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว108 14/01/2556 14/01/2556
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว107 14/01/2556 14/01/2556
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2555 สล. มท 0801.2/ว5 14/01/2556 14/01/2556
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ สล. มท 0801.1/ว3 11/01/2556 14/01/2556
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารงานบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระยะที่1 ประจำปี 2555 สน.บถ. มท 0809.3/ว101 11/01/2556 11/01/2556
การคัดเลือกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว160 11/01/2556 11/01/2556
แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินอุดหนุนเฉพะกิจ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ สน.สส. มท 0891.3/ว95 11/01/2556 11/01/2556
สารวันครู ปี 2556 สน.กศ. - 10/01/2556 10/01/2556
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ 2) กค. มท 0803/ว74 10/01/2556 10/01/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว75 10/01/2556 10/01/2556
การคัดเลือกสตรีดีเด่นสาขาการพัฒนาชุมชน สน.สส. มท 0891.4/ว73 10/01/2556 10/01/2556
สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว70 10/01/2556 10/01/2556
สำรวจข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สน.พส. มท 0810.3/ว71 10/01/2556 10/01/2556
เร่งรัดรายงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว59 08/01/2556 10/01/2556
รายงานการใช้ประโยขน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว61 08/01/2556 10/01/2556
ประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต Training พัฒนาการศึกษาปฐมวัย
[ใบสมัครฯ]
[รายละเอียดโครงการฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว56 08/01/2556 09/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 11803 next last