หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) สำหรับบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.5/ว211 12/02/2557 13/02/2557
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว209 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว208 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สน.กศ. มท 0893.2/ว207 12/02/2557 13/02/2557
ประกาศผลการสอบแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว195 10/02/2557 13/02/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท. ในการสร้างระบบการดูแลสุขภาพคนพิการระดับตำบล และจังหวัด รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
[รุ่นที่ 1]
[รุ่นที่ 2]
สน.สส. - 13/02/2557 13/02/2557
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว204 12/02/2557 12/02/2557
การปฏิบัติงานระบบ e-GP สำรอง ใช้ชั่วคราวเฉพาะกิจ กค. มท 0803/ว206 12/02/2557 12/02/2557
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 กค. มท 0803/ว203 12/02/2557 12/02/2557
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สน.บถ. มท 0809.2/ว14 07/02/2557 12/02/2557
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคล ทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557 รุ่นที่ 1 สน.บถ. มท 0809.9/ว1 11/02/2557 11/02/2557
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว199 11/02/2557 11/02/2557
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอนที่ต้องการจัดสรรเพิ่มเติมสำหรับปีงบประมาณ 2556 สน.บถ. มท 0809.5/ว14 11/02/2557 11/02/2557
การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว192 10/02/2557 11/02/2557
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว194 10/02/2557 10/02/2557
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กค. มท 0803/ว191 10/02/2557 10/02/2557
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2 05/02/2557 10/02/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใข้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว171 05/02/2557 10/02/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใข้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว145 28/01/2557 10/02/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนวจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/929-1004 03/02/2557 10/02/2557
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 13182 next last