หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/04/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2556 รุ่นที่ 20
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว19 04/01/2556 22/01/2556
บัญชีรายละเอียดการย้ายข้าราชการ แนบท้ายคำสั่ง สถ. ที่ 18/2556 กจ. - 22/01/2556 22/01/2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้งถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 4-6 ศูนย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สน.พร. มท 0890.4/ว183 22/01/2556 22/01/2556
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 สน.พส. มท 0810.3/ว181 21/01/2556 22/01/2556
หารือการจ่ายค่าตอบแทนของสมาชิกสภาเทศบาล สน.บถ. มท 0809.7/ว164 18/01/2556 22/01/2556
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 กค. มท 0803/ว177 21/01/2556 22/01/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว176 21/01/2556 22/01/2556
ขอหารือกรณีการต่ออายุสัญญาเช่าโรงแรม บีพี สมิหลาบีซ แอนด์รีสอร์ท สน.คท. มท 0808.3/ว175 21/01/2556 22/01/2556
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว165 18/01/2556 21/01/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว13 18/01/2556 21/01/2556
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว162 18/01/2556 18/01/2556
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2556 สน.สส. มท 0891.4/553 18/01/2556 18/01/2556
เลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 31 สน.บถ. มท 0809.6/ว167 18/01/2556 18/01/2556
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ. 2553 สน.สส. มท 0891.3/ว118 15/01/2556 18/01/2556
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2556
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว133 17/01/2556 18/01/2556
อนุมัติดำเนินโครงการ และแจ้งกรอบวงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.พส. มท 0810.3/ว129 16/01/2556 17/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4
[บัญีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว126 16/01/2556 17/01/2556
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 3
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว125 16/01/2556 17/01/2556
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง (ร่าง) มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556 สน.สส. มท 0891.4/ว138 17/01/2556 17/01/2556
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กจ. มท 0802.3/ว7,ว137 17/01/2556 17/01/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 11828 next last