หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 19/11/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กยผ. มท 0815.3/ว2034 07/10/2559 11/10/2559
ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2052 07/10/2559 11/10/2559
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว2068 10/10/2559 11/10/2559
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กพส. มท 0810.3/ว5797 10/10/2559 10/10/2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.4/ว2070 10/10/2559 10/10/2559
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กยผ. มท 0815.3/ว2033 07/10/2559 10/10/2559
จัดส่งหนังสือคู่มือการใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2049 07/10/2559 10/10/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2559 สน.คท. - 07/10/2559 10/10/2559
กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-Market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Biddinv:e-bidding) และแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและเอกสารการซื้อฯ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803.3/ว2066 10/10/2559 10/10/2559
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 5 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12447-12509 30/09/2559 10/10/2559
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ กพส. มท 0810.6/ว2050 07/10/2559 10/10/2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว2058 07/10/2559 07/10/2559
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สานพลังประชารัฐ สู่ประเทศไทยปลอดภัย ในหัวข้อ Fire safety for all, 2016 กพส. มท 0810.6/ว2026 06/10/2559 07/10/2559
ให้ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.5/ว40 07/10/2559 07/10/2559
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (E-Volunteer) กพส. มท 0810.6/ว2025 06/10/2559 07/10/2559
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]     [เอกสารแนบ 4]
กศ. มท 0816.2/ว2028 06/10/2559 07/10/2559
แนวทางการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว110 21/09/2559 06/10/2559
การส่งเงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.4/ว15 05/10/2559 06/10/2559
แจ้งท้องถิ่นอำเภอเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Web Conference) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. กพส. มท 0810.3/ว2018 05/10/2559 05/10/2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้แบบประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว2009 04/10/2559 05/10/2559
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 16877 next last