หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/05/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กยผ. มท 0815.2/ว929 04/05/2560 04/05/2560
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม กพส. มท 0810.5/ว927 04/05/2560 04/05/2560
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งวดที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560) เพิ่มเติม กพส. มท 0810.5/ว925 04/05/2560 04/05/2560
การจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ศปท.สถ. มท 0817/4810 02/05/2560 04/05/2560
การจัดสรรคืนเงินงบประมาณ รายการตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
[เอกสารแนบ]
กยผ. มท 0815.3/ว917 03/05/2560 04/05/2560
การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ กค. มท 0803.3/ว921 03/05/2560 03/05/2560
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2369 03/05/2560 03/05/2560
การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สน.คท. มท 0808.2/ว914 02/05/2560 03/05/2560
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปี 2560 สน.คท. มท 0808.2/ว919 03/05/2560 03/05/2560
การรายงานข้อมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการตามอำนาจหน้าที่ สน.คท. มท 0808.3/ว5 27/04/2560 03/05/2560
เร่งรัดและติดตามผลดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สน.บถ. มท 0809.3/ว915 02/05/2560 03/05/2560
การสำรวจเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว910 02/05/2560 02/05/2560
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศส. มท 0806.2/ว909 02/05/2560 02/05/2560
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2560 กพส. มท 0810.5/ว839 25/04/2560 02/05/2560
การคัดเลือกสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดีเด่นและท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กปต. มท 0811.1/ว906 01/05/2560 01/05/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว889 28/04/2560 01/05/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม และประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.คท. มท 0808.3/ว886 28/04/2560 28/04/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว879 28/04/2560 28/04/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว881 28/04/2560 28/04/2560
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว880 28/04/2560 28/04/2560
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 17644 next last