หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1468 20/06/2556 20/06/2556
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) กค. มท 0803/ว1466 20/06/2556 20/06/2556
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว1458 19/06/2556 20/06/2556
การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหาร อปท. สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ กจ. มท 0802.4/ว1464 20/06/2556 20/06/2556
การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว36 19/06/2556 20/06/2556
การแก้ไขปรับปรุงวันที่มีผลบังคับใช้ ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) สน.บถ. มท 0809.2/ว37 19/06/2556 20/06/2556
การจัดตั้งฝ่ายและการกำหนดกรอบอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว41 19/06/2556 20/06/2556
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1456 19/06/2556 20/06/2556
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ สล. มท 0201.2/ว2489 18/06/2556 19/06/2556
ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1453 19/06/2556 19/06/2556
สำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว1448 18/06/2556 19/06/2556
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กพร. มท 0812/5763 14/06/2556 19/06/2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2556 (รุ่นที่ 20) สน.บถ. มท 0809.9/ว1449 18/06/2556 18/06/2556
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี สล. มท 0201.2/ว2442 14/06/2556 18/06/2556
ผู้มีสิทธิเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 กค. มท 0803/ว1446 18/06/2556 18/06/2556
การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานครูขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.4/ว1447 18/06/2556 18/06/2556
รายการขอเบิกเงินคงค้างในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว113 18/06/2556 18/06/2556
การเปลี่ยนชื่อผู้ถือรหัสผู้ใช้งาน (User ID) ระบบ GFMIS Web Online
[คู่มือฯ]
กค. มท 0803/ว1435 17/06/2556 17/06/2556
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กค. มท 0803/ว1434 17/06/2556 17/06/2556
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการเด็กไทยไร้ฟันผุในพื้นที่ทุรกันดาร สน.กศ. มท 0893.4/ว1427 14/06/2556 14/06/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12480 next last