หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความร่วมมือป้องกันโรคที่เกิดในฤดูร้อน สน.สส. มท 0891.3/ว913 02/04/2556 02/04/2556
การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สน.บถ. มท 0809.2/ว905 01/04/2556 02/04/2556
โครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว906 01/04/2556 01/04/2556
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 สน.คท. มท 0808.5/ว909 29/03/2556 01/04/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว907 01/04/2556 01/04/2556
การฝึกอบรมโครงการ การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่7 - รุ่นที่ 8
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 7]
[บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 8]
สน.บถ. มท 0809.5/ว16 13/03/2556 01/04/2556
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ สน.คท. มท 0808.5/ว896 29/03/2556 29/03/2556
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.กศ. มท 0893.4/ว888 29/03/2556 29/03/2556
การประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยจากไฟป่าและหมอกควัน สน.สส. มท 0891.4/ว895 29/03/2556 29/03/2556
ขอประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฎิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท0809.5/ว19 27/03/2556 29/03/2556
เลื่อนการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. มท 0802.3/ว39 29/03/2556 29/03/2556
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 13-14 สน.บถ. มท 0809.9/ว865 27/03/2556 29/03/2556
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง สน.คท. มท 0808.3/ว831 25/03/2556 29/03/2556
หารือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว837 25/03/2556 29/03/2556
สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) สน.คท. มท 0808.3/ว869 28/03/2556 29/03/2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว21 28/03/2556 29/03/2556
การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/ว893 29/03/2556 29/03/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 29 - 30
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว717-718 13/03/2556 29/03/2556
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ
[แบบสำรวจ]
ศส. มท 0806/ว881 29/03/2556 29/03/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว797 20/03/2556 28/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12167 next last