หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/05/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว728 03/04/2558 08/04/2558
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2558 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 35
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.6/ว752 07/04/2558 07/04/2558
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ สน.สส. มท 0891.3/ว754 07/04/2558 07/04/2558
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สน.สส. มท 0891.3/ว753 07/04/2558 07/04/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.บถ. มท 0809.5/ว10 31/03/2558 07/04/2558
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง , บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และอัตราราคางานต่อหน่วย
[อัตราราคางานต่อหน่วย]     [บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์]
[บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง]
กค. มท 0803/ว734 03/04/2558 07/04/2558
คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web online
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว745 07/04/2558 07/04/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว737 03/04/2558 07/04/2558
การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน สน.กศ. มท 0893.4/ว739 03/04/2558 07/04/2558
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการ กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่ยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว722 02/04/2558 07/04/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น]     [อาหารกลางวัน]
สน.กศ. มท 0893.3/ว709 01/04/2558 07/04/2558
ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล กรณีวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว15 03/04/2558 07/04/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักบริหารท้องถิ่น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต สน.กศ. มท 0893.3/ว740 03/04/2558 03/04/2558
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 6 สพบ. มท 0807.4/ว606 23/03/2558 03/04/2558
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว725 03/04/2558 03/04/2558
ทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 55,56 สน.พส. มท 0810.4/ว717 02/04/2558 03/04/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 15 สน.กศ. มท 0893.4/ว719 02/04/2558 02/04/2558
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 14 สน.กศ. มท 0893.4/ว718 02/04/2558 02/04/2558
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว สน.บถ. มท 0809.2/ว35 02/04/2558 02/04/2558
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจึงจำเป็นจะต้องมีการเร่งรัด ติดตาม เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พส. มท 0810.3/ว715 01/04/2558 02/04/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 14730 next last