หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/07/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)
[รายชื่อจังหวัด]     [เอกสารแนบ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1053 30/05/2559 31/05/2559
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) จำนวน 7 ราย กจ. - 30/05/2559 30/05/2559
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ช่วงที่ 1 รุ่นที่ 1-14 และช่วงที่ 2 รุ่นที่ 15-16
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/6949 30/05/2559 30/05/2559
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1045 30/05/2559 30/05/2559
การเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.3/ว1051 30/05/2559 30/05/2559
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559 สน.คท. - 26/05/2559 30/05/2559
มอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานวินัยตามมติ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. สน.บถ. มท 0809.6/ว38 27/05/2559 30/05/2559
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1042 27/05/2559 30/05/2559
ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2560 กศ. มท 0893.2/ว1048 30/05/2559 30/05/2559
โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 กศ. มท 0893.2/ว1049 30/05/2559 30/05/2559
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์ กลุ่มโรควินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) กค. มท 0803/ว1044 30/05/2559 30/05/2559
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กค. มท 0803/ว1043 30/05/2559 30/05/2559
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 สน.สส. มท 0891.3/ว1041 27/05/2559 27/05/2559
แจ้งเลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 สน.บถ. มท 0809.3/ว1040 27/05/2559 27/05/2559
ชี้แจงการส่งเอกสารรายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว37 26/05/2559 27/05/2559
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559)
[งบหน้า]     [รายละเอียด อปท.]
[รายละเอียดเลขบัตรฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1027 26/05/2559 26/05/2559
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806/ว32 26/05/2559 26/05/2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) กศ. มท 0893.4/ว1002 24/05/2559 26/05/2559
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) กศ. มท 0893.4/ว1001 24/05/2559 26/05/2559
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว1017 25/05/2559 26/05/2559
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 16332 next last