หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 21/10/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว2006 23/09/2558 23/09/2558
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีขอประชาสัมพันธ์แจ้งที่อยู่ปัจจุบันของสำนักงาน สล. - 23/09/2558 23/09/2558
ชี้แจงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สน.มถ. มท 0892.4/ว2003 23/09/2558 23/09/2558
แจ้งแบบมาตรฐานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ กศ. มท 0893.4/ว1999 22/09/2558 23/09/2558
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว1997 22/09/2558 23/09/2558
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว1998 22/09/2558 23/09/2558
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
[เอกสารแนบ]
กพส. มท 0810.3/ว2002 22/09/2558 23/09/2558
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สน.สส. มท 0891.3/ว1980 21/09/2558 22/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เดือนกันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14611-14686 21/09/2558 22/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 9
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14687-14693 21/09/2558 22/09/2558
หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว34 09/09/2558 21/09/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.5/ว1975 21/09/2558 21/09/2558
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเข้ารับรางวัลประชาชนอาเซียน กพส. มท 0810.4/ว1981 21/09/2558 21/09/2558
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ และโครงการแข่งขันต่อเลโก้เล่าเรื่องราวจากจินตนาการ ประจำปี 2558
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กศ. มท 0893.2/ว1968 18/09/2558 21/09/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1966 18/09/2558 18/09/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว1965 18/09/2558 18/09/2558
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน สน.บถ. มท 0809.5/ว42 18/09/2558 18/09/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2558
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กศ. มท 0893.4/ว1926 16/09/2558 17/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14449-14509 16/09/2558 17/09/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/14341-14416 15/09/2558 17/09/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 15384 next last