หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/07/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
ศส. มท 0806/ว 1007 18/05/2558 24/06/2558
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) สน.พร. มท 0890.3/ว1281 23/06/2558 23/06/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/8965-9040 19/06/2558 23/06/2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2558 สน.คท. มท 0808.5/ว1284 และ มท 0808.5/9132 23/06/2558 23/06/2558
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. - 22/06/2558 23/06/2558
โครงการอบรมหลักสูตร (ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่) สน.บถ. มท 0809.1/ว1235 18/06/2558 23/06/2558
การสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว1273 22/06/2558 23/06/2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1238 18/06/2558 23/06/2558
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว1271 22/06/2558 22/06/2558
หารือการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับสูงขึ้นตามคุณวุฒิ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย และตำแหน่งครู สน.บถ. มท 0809.9/ว17 04/06/2558 22/06/2558
แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินการจัดซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง สน.กศ. มท 0893.4/ว1269 19/06/2558 19/06/2558
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารอ้างอิง]
สน.คท. มท 0808.2/ว3456 19/06/2558 19/06/2558
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 สน.คท. มท 0808.2/ว3455 19/06/2558 19/06/2558
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558 - 2 กรกฎาคม 2558) สน.บถ. มท 0809.9/ว20 19/06/2558 19/06/2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการมาร์ชชิ่งความดี ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สน.กศ. มท 0893.2/ว1243 19/06/2558 19/06/2558
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1234 18/06/2558 19/06/2558
การจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2558) ประจำปี 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1242 19/06/2558 19/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1231 18/06/2558 19/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1230 18/06/2558 19/06/2558
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว1229 18/06/2558 19/06/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 14994 next last