หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/06/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 15/05/2558 15/05/2558
แจ้งรายชื่อ อปท. ที่เข้ารับการอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) รุ่นที่ 3-8
[รายชื่อ]
สน.คท. มท 0808.3/ว1978 03/11/2557 14/05/2558
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ กค. มท 0803/ว974 14/05/2558 14/05/2558
ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางการศึกษา ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2557 - 2558) สน.กศ. มท 0893.2/ว961 12/05/2558 14/05/2558
การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139 กรณีเหตุความไม่สงบทางการเมือง กค. มท 0803/ว973 14/05/2558 14/05/2558
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว792 14/05/2558 14/05/2558
รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก สน.สส. มท 0891.3/ว971 14/05/2558 14/05/2558
การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2632 11/05/2558 14/05/2558
ขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสำรวจกระบวนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.มถ. มท 0892.4/ว16 12/05/2558 12/05/2558
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security สน.พส. มท 0810.4/ว968 12/05/2558 12/05/2558
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.5/ว2648 12/05/2558 12/05/2558
โครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ 4/2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว963 12/05/2558 12/05/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และรายการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือนพฤษภาคม 2558)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/7056-7131 11/05/2558 12/05/2558
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว943 11/05/2558 12/05/2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 (รุ่นที่ 1) สน.มถ. มท 0892.4/ว941 11/05/2558 11/05/2558
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลในเทศบาลขนาดกลางเดิม (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว47 08/05/2558 11/05/2558
ขอแจ้งเลื่อนการประชุม สถ. ครั้งที่ 5/2558 สล. มท 0801.2/ว182 11/05/2558 11/05/2558
แจ้งแนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ สน.มถ. มท 0892.2/ว930 08/05/2558 11/05/2558
ขยายเวลาประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา (อาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 128)
[ดาวน์โหลดคู่มือและใบสมัคร]
สน.พส. มท 0810.4/ว907 06/05/2558 11/05/2558
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอยกเว้นเดินทางไปราชการต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว932 08/05/2558 08/05/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 14848 next last