หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 23/01/2560 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2617 01/12/2558 15/12/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2557 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว30 14/12/2558 14/12/2558
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
[มาตรฐานตำแหน่ง อบจ.]     [มาตรฐานตำแหน่งเทศบาล]
[มาตรฐานตำแหน่ง อบต.]     [เอกสารแนบท้ายประกาศ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว58 11/12/2558 14/12/2558
การดำเนินโครงการการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว2670 14/12/2558 14/12/2558
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]     [บัญชีรายชื่อ]
ศส. มท 0806/ว2630 03/12/2558 14/12/2558
ขอให้เร่งรัดจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สน.สส. มท 0891.2/ว2658 11/12/2558 11/12/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/20280-20292 09/12/2558 11/12/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. มท 0893.3/ว2657 09/12/2558 11/12/2558
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการที่ขออนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการ/รายการที่ปรากฏตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
[เอกสารแนบ 1]     [เอกสารแนบ 2]
กพส. มท 0810.3/ว2655 09/12/2558 09/12/2558
การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 กศ. มท 0893.2/ว2654 09/12/2558 09/12/2558
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว2653 09/12/2558 09/12/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/20050-20113 02/12/2558 08/12/2558
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2559)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ. มท 0809.4/ว2644 08/12/2558 08/12/2558
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 12 กพส. มท 0810.4/ว2642 08/12/2558 08/12/2558
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา กศ. มท 0893.4/ว2647 08/12/2558 08/12/2558
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และป่าสงวนแห่งชาติตามภารกิจถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.สส. มท 0891.4/ว2646 08/12/2558 08/12/2558
การติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.3/ว 2641 04/12/2558 04/12/2558
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 กพส. มท 0810.5/ว2640 04/12/2558 04/12/2558
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[แบบตรวจสอบถนนถ่ายโอน]     [แบบตรวจสอบประปาหมู่บ้าน]
สน.สส. มท 0891.2/ว2638 04/12/2558 04/12/2558
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอใช้หนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินฉบับเดิม กค. มท 0803/ว2637 04/12/2558 04/12/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 15696 next last