หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 02/06/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว511 28/03/2557 01/04/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา สน.กศ. มท 0893.2/ว510 28/03/2557 01/04/2557
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กจ. มท 0802.3/ว532 31/03/2557 31/03/2557
แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ Master plan of National Fire Safely Development สน.พส. มท 0810.5/2598 31/03/2557 31/03/2557
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803/ว519 31/03/2557 31/03/2557
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 สน.บถ. มท 0809.9/ว522 31/03/2557 31/03/2557
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว509 28/03/2557 28/03/2557
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 Child development center information system : ccis สน.กศ. มท 0893.4/ว512 28/03/2557 28/03/2557
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับผลการทุจริตการสอบ สน.บถ. - 26/03/2557 28/03/2557
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว513 28/03/2557 28/03/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว508 28/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว496 25/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ.2557 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว493 25/03/2557 28/03/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว497 25/03/2557 28/03/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขัน
[สิงที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.บถ. มท 0809.5/ว 27 27/03/2557 27/03/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว506 27/03/2557 27/03/2557
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว503 26/03/2557 26/03/2557
ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สน.พส. มท 0810.3/ว501 26/03/2557 26/03/2557
การลงทะเบียน คำชี้แจงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงวิธีการ ขั้นตอน และการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปี 2557 ศส. มท 0806/ว12 26/03/2557 26/03/2557
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว491 25/03/2557 26/03/2557
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 13329 next last