หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 29/09/2559 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การโอนจัดสรรงบประมาณที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กศ. มท 0893.4/ว1705 14/08/2558 17/08/2558
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1709 17/08/2558 17/08/2558
ขอความสนับสนุนโครงการกีฬาเปตอง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุน้อมรำลึกสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สน.คท. มท 0808.2/ว1704 14/08/2558 17/08/2558
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.5/ว16669 10/08/2558 14/08/2558
ขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลตามแบบ สบศ. 1-3 ประจำปี พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1703 14/08/2558 14/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรกาดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2558 รุ่นที่ 2/58 สน.บถ. มท 0809.6/ว1701 14/08/2558 14/08/2558
การแถลงข่าวและพิธีส่งมอบภารกิจหอพัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0804.5/ว1697 14/08/2558 14/08/2558
การฝึกอบรมการบันทึกบัญชีด้วยมือและระบบบัญชี e-LAAS สำหรับสร้างครู ก ประจำปี2558 สน.คท. มท 0808.4/ว1698 14/08/2558 14/08/2558
การตรวจสอบการกู้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1686 11/08/2558 13/08/2558
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว4522 11/08/2558 13/08/2558
การรายงานผลการดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.มถ. มท 0892.4/ว1693 13/08/2558 13/08/2558
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว4515 11/08/2558 13/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/12312 10/08/2558 13/08/2558
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1689 13/08/2558 13/08/2558
ทุนรัฐบาลไทย หลักสูตร Sufficiency Economy : Learning Organic Agriculture by Doing กพส. มท 0810.4/ว1668 10/08/2558 13/08/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว24 11/08/2558 11/08/2558
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินช่วยเหลือบุตร) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/12051 03/08/2558 11/08/2558
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กศ. มท 0893.3/ว1681 11/08/2558 11/08/2558
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว1674 11/08/2558 11/08/2558
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว22 11/08/2558 11/08/2558
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 15260 next last