หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 26/07/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
หารือการเบิกจ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว837 25/03/2556 29/03/2556
สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) สน.คท. มท 0808.3/ว869 28/03/2556 29/03/2556
การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว21 28/03/2556 29/03/2556
การดำเนินการตามตัวชี้วัดคำรับรองปฎิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สน.สส. มท 0891.4/ว893 29/03/2556 29/03/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 29 - 30
[บัญชีรายชื่อฯ]
สน.กศ. มท 0893.4/ว717-718 13/03/2556 29/03/2556
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ
[แบบสำรวจ]
ศส. มท 0806/ว881 29/03/2556 29/03/2556
โครงการอบรมการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 7 สน.กศ. มท 0893.4/ว797 20/03/2556 28/03/2556
แจ้งขอเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว676 11/03/2556 28/03/2556
โครงการฝึกอบรมผู้ปฎิบัติงานด้านเด็กปฐมวัย หลักสูตร การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยไม่ใช้ความรุนแรง สน.กศ. มท 0893.4/ว716 13/03/2556 28/03/2556
ปิดระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และระบบบำเหน็จค้ำประกัน กค. มท 0803/ว873 28/03/2556 28/03/2556
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ กจ. - 28/03/2556 28/03/2556
เลื่อนพิธีเปิดโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว875 28/03/2556 28/03/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรเพื่อส่งมอบ รหัส 00923 ประจำปีงบประมาณ 2555 สน.คท. มท 0808.3/ว868 28/03/2556 28/03/2556
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว582 28/02/2556 28/03/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว842 26/03/2556 28/03/2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.4/ว829 25/03/2556 28/03/2556
การจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว828 25/03/2556 28/03/2556
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว870 28/03/2556 28/03/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.3/ว862 27/03/2556 28/03/2556
ยกเว้นค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร สน.คท. มท 0808.3/ว709 13/03/2556 27/03/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12154 next last