หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 03/08/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม สน.สส. มท 0891.2/ว1098 30/06/2557 01/07/2557
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและเจ้าหน้าที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว18 30/06/2557 01/07/2557
การใช้ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้" เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
[ดาวโหลดรูป]
สล. มท 0801.3/ว17 30/06/2557 01/07/2557
การกรอกข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนและข้อมูลอื่น ๆ ในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1100 30/06/2557 01/07/2557
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรื่องสั้นของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน สน.กศ. มท 0893.2/ว1074 27/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2557 (นายก/รองนายก อปท.) พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/57 สน.บถ. มท 0809.6/1095 30/06/2557 30/06/2557
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว1082 27/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 34 สน.บถ. มท 0809.6/ว1093 30/06/2557 30/06/2557
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2557 รุ่นที่ 2/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1092 30/06/2557 30/06/2557
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่าง ๆ สล. มท 0801.2/335 30/06/2557 30/06/2557
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สน.กศ. มท 0893.4/ว1085 30/06/2557 30/06/2557
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 5/2557
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1091 30/06/2557 30/06/2557
ขอความร่วมมือคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับการสนับสนุนอุปกรณ์ชุดรับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1086 30/06/2557 30/06/2557
สำรวจข้อมูลเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด สน.พส. มท 0810.3/ว1090 30/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว1672 27/06/2557 30/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติราชการและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว9 30/06/2557 30/06/2557
ขอเลื่อนกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการคัดเลือก อปท.เข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริฯ สล. มท 0801.2/ว1079 27/06/2557 27/06/2557
แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. มท 0808.2/ว1068 27/06/2557 27/06/2557
อัตราราคางานต่อหน่วย
[เอกสารแนบ]
กค. มท 0803/ว1069 27/06/2557 27/06/2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55 27/06/2557 27/06/2557
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 13630 next last