หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 30/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
โครงการ "การสัมมนาเครือข่ายมืออาชีพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
[รายชื่อรุ่นที่ 15]
[รายชื่อรุ่นที่ 16]
สน.บถ. มท 0809.5/ว43 24/06/2556 26/06/2556
การจัดทำหนังสือราชการ สล. มท 0801.1/ว1501 25/06/2556 26/06/2556
รายงานความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ กค. มท 0803/ว1495 25/06/2556 25/06/2556
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค
[คำแนะนำกรมอนามัย]
สน.กศ. มท 0893.2/ว1489 24/06/2556 25/06/2556
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค. มท 0803/ว1492 24/06/2556 25/06/2556
การจัดทำข้อมูลแบบสรุปบัญชีเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและเงินเดือนเต็มขั้นของข้าราชการครู/พนักงานครู สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 24/06/2556 24/06/2556
ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกนายทะเบียนกองทุนค่ารักษาพยาบาล และจัดส่งรายชื่อนายทะเบียนให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สน.บถ. มท 0809.3/1486 24/06/2556 24/06/2556
การคัดเลือกครูฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1472 20/06/2556 24/06/2556
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2550 21/06/2556 21/06/2556
แจ้งรายการเอกสารที่จังหวัดจะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง สน.สส. มท 0891.4/ว1483 21/06/2556 21/06/2556
กำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2556 สล. - 21/06/2556 21/06/2556
การติดตามการเร่งรัดการจัดส่งรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 และ 2555
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
สน.คท. มท 0808.4/ว1465 20/06/2556 21/06/2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานทางหลวงชนบท สพบ. มท 0807.4/ว1462 20/06/2556 21/06/2556
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการประปาสำหรับผู้บริหาร สพบ. มท 0807.4/ว1463 20/06/2556 21/06/2556
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทัศนคติในการทำงานด้วยการคิดเชิงบวก
[สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ]
กจ. มท 0802.1/ว1459 19/06/2556 21/06/2556
การตรวจสอบรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1473 20/06/2556 20/06/2556
แจ้งการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1468 20/06/2556 20/06/2556
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบภายในและการรายงานผลตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 2 (เมษายน - กันยายน 2556) กค. มท 0803/ว1466 20/06/2556 20/06/2556
ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจการมีงานทำและความต้องการมีอาชีพของคนพิการ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว1458 19/06/2556 20/06/2556
การรับสมัครข้าราชการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหาร อปท. สำหรับนักบริหารงานท้องถิ่นมืออาชีพ กจ. มท 0802.4/ว1464 20/06/2556 20/06/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12496 next last