หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/10/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (Thai Rabies Net) สน.สส. มท 0891.3/ว1303 29/05/2556 30/05/2556
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2556 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด" สน.สส. มท 0891.4/ว1300 29/05/2556 29/05/2556
แจ้งการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาเมืองของจังหวัด สน.สส. มท 0891.4/ว1305 29/05/2556 29/05/2556
กำหนดการจัดงานชุมชนลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556 สน.กศ. มท 0893.2/ว1307 29/05/2556 29/05/2556
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 สน.พร. มท 0890.4/ว1306 29/05/2556 29/05/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[บัญชีจัดสรรภาษี]
สน.คท. มท 0808.3/ว1297 28/05/2556 29/05/2556
โครงการประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 สน.มถ. มท 0892.1/ว1293 28/05/2556 28/05/2556
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน 2556) สน.บถ. มท 0809.2/ว1291 27/05/2556 28/05/2556
การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ สน.สส. มท 0891.3/ว1283 27/05/2556 28/05/2556
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 สน.สส. มท 0891.3/ว1267 23/05/2556 28/05/2556
แนวทางการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบลงทุน กค. มท 0803/ว1284 27/05/2556 28/05/2556
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 สน.พส. มท 0810.4/ว71 28/05/2556 28/05/2556
สำรวจรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น (สำหรับท้องถิ่นอำเภอ) พ.ศ.2556 สน.บถ. มท 0809.6/ว1292 27/05/2556 28/05/2556
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี กค. มท 0803/ว1280 27/05/2556 27/05/2556
การบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ ccis) ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1260 22/05/2556 27/05/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 36
[บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 36]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1210 16/05/2556 27/05/2556
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 35
[บัญชีรายชื่อครูผู้ดูแลเด็ก รุ่นที่ 35]
สน.กศ. มท 0893.4/ว1209 16/05/2556 27/05/2556
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ กค. มท 0803/ว1279 27/05/2556 27/05/2556
โครงการเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1286 27/05/2556 27/05/2556
มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ กค. มท 0803/ว1278 27/05/2556 27/05/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12390 next last