หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/12/2557 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ส่งคืนเงินค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย กค. มท 0803/ว1821 19/08/2556 26/08/2556
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ. - 26/08/2556 26/08/2556
ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามประเมินผล สน.สส. มท 0891.4/ว1851 22/08/2556 23/08/2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ "ร่วมใจทำไทยให้สะอาด" ประจำปี 2556 สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สน.สส. มท 0891.4/ว1860 23/08/2556 23/08/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1856 22/08/2556 23/08/2556
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และปีต่อ ๆ ไป
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
ตบ. มท 0805/ว3395 21/08/2556 23/08/2556
คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
[คู่มือ]
กค. มท 0803/ว1857 22/08/2556 22/08/2556
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง สน.คท. มท 0808.2/ว1852 22/08/2556 22/08/2556
รายการบัญชีจากระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่พบข้อคลาดเคลื่อน กค. มท 0803/ว142 22/08/2556 22/08/2556
สำรวจข้อมูลจำนวนข้าราชการ/พนักงานครูท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษฯ สำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล สน.บถ. มท 0809.9/ว1846 21/08/2556 21/08/2556
รายชื่อผู้เข้ารับการอมรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน "ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 7
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.5/ว54 21/08/2556 21/08/2556
โครงการอบรมสัมมนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1828 19/08/2556 21/08/2556
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities : LD) สน.กศ. มท 0893.2/ว1825 19/08/2556 20/08/2556
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2556 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 4/2556
[รายชื่อ]
สน.บถ. มท 0809.6/ว1835 20/08/2556 20/08/2556
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการ สน.สส. มท 0891.4/ว1823 19/08/2556 20/08/2556
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สน.กศ. มท 0893.3/ว1836 20/08/2556 20/08/2556
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กจ. - 20/08/2556 20/08/2556
ขอความร่วมมือในการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทดแทนกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง
[คู่มือ]
สน.สส. มท 0891.3/ว1827 19/08/2556 19/08/2556
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว3362 19/08/2556 19/08/2556
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ประชาธิปไตย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสังคมศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว211 16/08/2556 19/08/2556
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 12692 next last