หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 01/04/2558 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
ให้จังหวัดแจ้งยืนยันการอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่เลือกตั้งกลาง และสนับสนุนบุคลากรในการดำเนินการเลือกตั้ง สน.พร. มท 0890.4/ว 106 16/01/2557 16/01/2557
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่หน่วยงานเป็นที่เลือกตั้งกลาง
[อ้างถึง]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.พร. มท 0809.4/ว86 15/01/2557 16/01/2557
โครงการอบรมหลักสูตร "ครอบครัวศึกษาสำหรับนักพัฒนาครอบครัว" สน.มถ. มท 0892.1/ว83 15/01/2557 15/01/2557
โครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว81 15/01/2557 15/01/2557
การเปลี่ยนรุ่นอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินของข้าราชการครู พนักงานครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.4/ว76 14/01/2557 14/01/2557
การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว75 14/01/2557 14/01/2557
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว74 14/01/2557 14/01/2557
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำแผนการศึกษา และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2557 สน.กศ. มท 0893.3/ว2582 16/12/2556 14/01/2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2557
[เอกสารแนบ]
สน.บถ. มท 0809.9/ว69 14/01/2557 14/01/2557
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (ชุมชน/หมู่บ้านละ 15,000 บาท)
[คู่มือฯ]
สน.สส. มท 0891.3/ว73 14/01/2557 14/01/2557
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2557 สน.คท. มท 0808.4/ว68 14/01/2557 14/01/2557
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 จำนวน 6 เดือน (เดือนเมษายน-กันยายน 2557)
[แบบรายงานงวดที่ 2 ของจังหวัด]
[แบบรายงานงวดที่ 2 ของ อปท.]
[รายละเอียดการจัดสรรฯ งวดที่ 2]
สน.สส. มท 0891.3/ว65 13/01/2557 14/01/2557
ขอเลื่อนโครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 รุ่นที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว64 13/01/2557 13/01/2557
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (เพิ่มเติม) ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/ว49 09/01/2557 10/01/2557
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค กค. มท 0803/ว58 10/01/2557 10/01/2557
ใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สล. มท 0801.1/ว1 10/01/2557 10/01/2557
ขอความร่วมมือสำรวจและยืนยันข้อมูลจำนวนชุมชนและหมู่บ้านในเขต อปท. เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.สส. มท 0891.3/ว56 10/01/2557 10/01/2557
สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2557 สน.กศ. - 10/01/2557 10/01/2557
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สน.พร. มท 0890.4/ว0091 10/01/2557 10/01/2557
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System:SIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รุ่นที่ 6 และรุ่นที่ 7)
[บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ]
สน.กศ. มท 0893.3/ว57 10/01/2557 10/01/2557
first previous ข้อมูลที่ 1581 - 1600 จาก 13122 next last