วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  20 มีนาคม 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
08.30 น. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี" ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   10.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   14.00 น. ประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ ห้องบอลลูมซี ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต ถ.เพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   14.00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับโล่ที่ระลึกและเสื้อ Super Biker อุ่นไอรัก พระราชทาน โรงละครสำนักพระราชวัง อาคาร ๖๐๑ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
08.30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการร่วมใจสร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้กินดีอยู่ดี ห้องประชุม ๕๕๐๑ อาคาร ๕ ชั้น ๕ สถ.
   14.00 น. ร่วมการบันทึกเทป "รายการเคลียร์ คัท" สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑) ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
ศึกษาดูงานต่างประเทศตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑