วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  13 ธันวาคม 2560
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
ไปราชการ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐฯ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ กระทรวงการคลัง ถ.พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
14.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ห้องประชุม ๒๐ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
09.30 น. ประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับบุคลากร อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รุ่นที่ ๒ ห้องสดุดี ๑ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จ.เชียงราย