ข่าวผู้บริหารนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๙)
 


เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑๙) จัดโดยกลุ่มงานติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องภาณุรังษี บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี หนองคาย และนครพนม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๒๐ คน และและให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจทิศทางการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบการวางแผนพัฒนาในทุกระดับ พร้อมทั้งเน้นย้ำนโยบายและภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปปฏิบัติต่อไป

จำนวนผู้เข้าชม 133