ข่าวผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
 


เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยมีพระครูโอภาสจันทรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านเสมาใหญ่ นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางสาวบังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมขน (สำนัก ๓) ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอบัวใหญ่ นายอุเทน ศรีนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้นำชุมชน เข้าร่วม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม 118